มรท. จัดประชุมบุคลากร ก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และเตรียมการจัดการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และเตรียมการจัดการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พร้อมกับชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา และการเตรียมการดำเนินการสำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยอธิการบดีได้ให้เกียรติบรรยายสรุปการปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568 - 2570) งานบริหารจัดการ งานวางแผน งานวิชาการ งานกิจการนักศึกษา งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่น งานจัดหารายได้ และงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายสรุปงานสำคัญที่กำลังจะจัดขึ้นในมหาวิทาลัยราชภัฏเทพสตรี อาทิ การจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 และงานเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 และในช่วงสุดท้ายของการประชุมได้เปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้วย โอกาสนี้ก่อนเริ่มการประชุมได้มีพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ผู้ที่มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน และครองงาน แก่บุคลากรอื่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้แก่ อ.ดร.ดวงพร ไม้ประเสริฐ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คุณภูมาดา ผลนิโครธ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ