กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมการพัฒนาทักษะผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรเพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรเพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เข้าร่วมการอบรมจำนวน 102 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะมีทักษะของการเป็นวิศวกรสังคม สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาในการดำเนินการเชิงพื้นที่พัฒนาชุมชน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริงในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ ด้วยการสร้างหรือนำองค์ความรู้ที่หลากหลายในมหาวิทยาลัยมาบูรณาการในการแก้ปัญหา รวมถึงการนำ Soft Skills มาใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานประจำ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุชาติ คุ้มสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผู้ผ่านหลักสูตรการอบรมวิศวกรสังคมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รุ่นที่ 1, อ.ดร.ชนม์กรณ์ วรอินทร์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ผู้ผ่านหลักสูตรการอบรมวิศวกรสังคมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รุ่นที่ 1 และ อ.กัณญพัตส บุญล่ำ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ผ่านหลักสูตรการอบรมวิศวกรสังคมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รุ่นที่ 2 ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 19 และ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นการอบรมและการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มย่อยในหัวข้อ การเปิดใจ - เปลี่ยน Mindset ปรับตัวสู่ความเป็นโค้ชวิศวกรสังคม, การใช้เครื่องมือ "ฟ้าประทาน", การใช้เครื่องมือ "นาฬิกาชีวิต" และ การใช้เครื่องมือ "Timeline พัฒนาการ" 

ส่วนในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นการอบรมและการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มย่อยในหัวข้อ การสื่อสารสู่ความเป็นโค้ชวิศวกรสังคม, การใช้เครื่องมือ "Timeline กระบวนการ" และการใช้เครื่องมือ "MIC Model" นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้และกิจกรรมกลุ่มย่อยในหัวข้อ FA AS Coach

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐ-ณัฐวุฒิภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ