คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการปรับตัวและเรียนรู้ในยุคดิจิทัล และการเขียนโครงการและการใช้วงจรคุณภาพกับกิจกรรมนักศึกษา

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ พยอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปรับตัวและเรียนรู้ในยุคดิจิทัล และการเขียนโครงการและการใช้วงจรคุณภาพกับกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งจัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำหรับโครงการนี้มีนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมการอบรมจำนวน 34 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะเกิดทักษะในการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำงานและสามารถแก้ปัญหาการทำงานด้วยเครื่องมือดิจิทัลได้ อีกทั้งยังเกิดการพัฒนาทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา และนักศึกษาเกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ PDCA สำหรับนำไปใช้ในการทำโครงการและกิจกรรมนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิชิต อ้วนไตร และ ผศ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับโครงการนี้แบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วง โดยในช่วงเช้าเป็นการจัดโครงการปรับตัวและเรียนรู้ในยุคดิจิทัล โดยวิทยากร ผศ.ดร.พิชิต อ้วนไตร และในช่วงบ่ายเป็นการเขียนโครงการและการใช้วงจรคุณภาพกับกิจกรรมนักศึกษา โดยวิทยากร ผศ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ