ศูนย์ภาษาจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการเขียนและการนำเสนอผลงานวิชาการสู่การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมเคนซิงตัน จ.นครราชสีมา อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะการเขียนและการนำเสนอผลงานวิชาการสู่การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับโครงการนี้มีคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่อยู่ในการต่ออายุสัญญาจ้างระยะที่ 3 เข้าร่วมการอบรมจำนวน 20 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถเตรียมบทความวิจัยต้นฉบับที่มีศักยภาพในการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่มี Impcat Factor หรืออยู่ในฐานข้อมูล Scopus ได้ อีกทั้งผู้เข้าร่วมโครงการยังเกิดความมั่นใจในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับคณาจารย์ นักวิจัย และหน่วยงาน นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่มี Impcat Factor หรืออยู่ในฐานข้อมูล Scopus มากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ยุโสบ บุญสุข อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับโครงการนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในระหว่างวันที่ 19 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 ในรูปแบบของการบรรยายและการฝึกปฏิบัติการเขียนบทความวิจัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ศูนย์ภาษาภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ