มรท. ร่วมการประชุมภูมิทัศน์อุดมศึกษาไทยในบริบทโลก : แนวโน้มและโอกาส

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี, คุณสุวรรณี สุมานิตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ คุณอรรถวิท พุทชงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในหัวข้อ ภูมิทัศน์อุดมศึกษาไทยในบริบทโลก : แนวโน้มและโอกาส (Thai Higher Education Landscape in the Global Context: Trends and Opportunities) ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผ่านการวิเคราะห์อนาคตของอุดมศึกษาไทยโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในวิถีใหม่และการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน THAILAND-PSF และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาระหว่างสถาบัน และคณาจารย์อุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#อรรถวิท-มหาวิทยาลัยสวนดุสิตภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ