คณะวิทยาการจัดการ จัดปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาและรับฟังการนำเสนอโครงงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาและรับฟังการนำเสนอโครงงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำหรับการปัจฉิมนิเทศครั้งนี้มีนักศึกษาที่ออกฝึกสหกิจศึกษาจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศจำนวน 11 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ร่วมการปัจฉิมนิเทศจะได้นำเสนอโครงงานจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนปัญหาจากฝึกสหกิจศึกษา และยังเกิดการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ