คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมหลักสูตร Smart Coach for Smart Aging รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร Smart Coach for Smart Aging รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นหลักสูตรภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการอบรมครั้งนี้มีประชาชนเข้าร่วมการอบรมจำนวน 40 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้ร่วมการอบรมจะสามารถปฏิบัติการโค้ชตามแผนงานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่กำหนดได้ สามารถเลือกแนวทางในการให้บริการผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่สะท้อนการมีจิตบริการได้ อีกทั้งยังสามารถจัดทำแผนบริหารธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงให้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถนำเสนอแผนงานการโค้ชในการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องได้ โดยได้รับเกียรติจาก ทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลอานันทมหิดล, โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี, โรงพยาบาลบ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.สระบุรี, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี, คณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ, คณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จ.สระบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมในหลักสูตรนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 315 ชั่วโมง ทั้งในรูปแบบการบรรยาย การฝึกปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ