คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์และบุคลากร ปิดภาคการศึกษา 2/66 และเตรียมการเปิดภาคการศึกษา 1/67

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และเตรียมการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมองค์กร สมรรถนะ หลักองค์กร วัฒนธรรมองค์กร คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของคณะวิทยาการจัดการ

โอกาสนี้ ได้มีพิธีมอบของที่ระลึกและแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.จำลอง เขตจำนันต์ ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย, อ.เยาวนาถ บางศรี และ อ.ดร.สยามล เทพทา ในโอกาสได้รับเหรียญจักพรรดิมาลา, รศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ ในโอกาสได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น, คุณพรพรรณ นิยมจันทร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับชำนาญการ และ คุณกาญจนา เจริญศักดิ์ ในโอกาสเปลี่ยนประเภทตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จากนั้นในภาคบ่ายเป็นการสัมมนาการจัดการความรู้ในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ