คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ สำหรับการอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้ร่วมการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ฐานข้อมูลเพื่อยกระดับการผลิตตำรา และหนังสือ และมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือช่วยทำสารบัญอัตโนมัติ การอ้างอิง และการทำดัชนี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผศ.ดร.สุรยุทธ ทองคำ, อ.ดร.สาวิตรี จูเจี่ย, อ.กานต์ เชื้อวงศ์ และ อ.อรวรรณ แท่งทอง อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ