ศูนย์ภาษา จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเพื่ออาชีพ (ระยะที่ 1)

ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมโรงแรมกรีนพิกซ์ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเพื่ออาชีพ (ระยะที่ 1) ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้ร่วมโครงการจะสามารถพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพได้ อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของชาติด้านการยกระดับและการพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาครูอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษให้เป็นครูมืออาชีพทางด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ และยังเป็นการยกระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพและยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของประชาชนในทุกระดับ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง และ อ.วรรณวิษา ปั้นคุ้ม รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ศูนย์ภาษาภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ