กองนโยบายและแผนจัดอบรมให้ความรู้การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อยู่ในระดับผ่านดีและมีคะแนนสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 15.15 คะแนน โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณจงกลณี กมลวิเศษกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดลพบุรี และ คุณนันทวัณณ์ หอมทรัพย์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ