มรท. จัดอบรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อรวมพลังรักษา 3 สถาบัน (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) ในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง ชั้น 10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อรวมพลังรักษา 3 สถาบัน (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) ในโรงเรียน ซึ่งจัดโดยคณะทำงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อรวมพลังรักษา 3 สถาบัน (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) ในโรงเรียน สำหรับการอบรมครั้งนี้มีครูผู้สอน ครูประจำการ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาครู เข้าร่วมการอบรมจำนวน 130 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เกิดความปรองดองสมานฉันท์ มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อีกทั้งยังเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในระหว่างวันที่ 28 และ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 ในรูปแบบของการบรรยายและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ โดยในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นการอบรมกลยุทธ์การปลูกจิตสำนึกและปลุกความเป็นไทย เพื่อพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ / การอบรมการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และการอบรมทักษะและเทคนิคการนำเสนอกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเรื่องรักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ส่วนในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นการนำเสนอการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เรื่องรักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อนำไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ