การประชุม คกก.อำนวยการ มรท. ครั้งที่ 5/67

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมจินดามณี ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาขออนุมัติงบประมาณสำหรับการเปลี่ยนแปลงสายไฟฟ้าและโคมส่องสว่างสำหรับโรงยิม ชั้น 2 อาคารโสมสวลี/การพิจารณาการจัดทำแผนการจ้างคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 หรือส่งเสริมอาชีพคนพิการตามมาตรา 35/การพิจารณาการลดใช้พลังงานตามมติคณะรัฐมนตรีและการรายงานผลการดำเนินงาน/การพิจารณาขออนุมัติจัดสรรงบประมาณจ้างเหมาซ่อมลิฟท์ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/การพิจารณาขออนุญาตพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัยต่ออีกระยะเนื่องจากมีสาเหตุจำเป็นของผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ราย/การพิจารณาขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และวัสดุต่าง ๆ/การพิจารณา (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ