มรท. จัดเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากคณาจารย์ประจำ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากคณาจารย์ประจำ จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ภายหลังปิดหีบในเวลา 11.00 น. คณะกรรมการฯ ได้เริ่มทำการนับคะแนนต่อหน้าสักขีพยาน และสรุปผลเป็นดังนี้

ผู้สมัครหมายเลข 1 ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า  ได้คะแนนเสียง 81 คะแนน

ผู้สมครหมายเลข 2 อ.ปัญญ์ชลี เต่าทอง  ได้คะแนนเสียง 45 คะแนน

ผู้สมัครหมายเลข 3 อ.ดร.ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์  ได้คะแนนเสียง 21 คะแนน

จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 250 คน มาใช้สิทธิลงคะแนน จำนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 61.20 จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 5 คน และเป็นบัตรเสีย จำนวน 1 ใบ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะมีประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากคณาจารย์ประจำ อย่างเป็นทางการต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐ-คทายุทธภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ