คณะวิทยาการจัดการ จัดสัมภาษณ์ นศ. เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการสัมภาษณ์นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (TRU-TVET) โดยการสัมภาษณ์ในครั้งนี้มีนักศึกษาสมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 6 คน และจะคัดให้เหลือเพียง 3 คน ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์จะได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นระยะเวลา 1 เดือน สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทุกคณะที่ไม่ใช่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศในกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ