การประชุม คกก.วิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/67

ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ/การพิจารณาแก้ไขผลการเรียน ร. (I) และ ขาดสอบ (X, M) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ/การพิจารณาคำร้องเลื่อนสอบ - ขาดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ/การพิจารณาผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567/การพิจารณาผู้สอนนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ