มรท. จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป/Portfolio หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 (สอบวัดความรู้พื้นฐานและวัดแววความเป็นครู)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป/Portfolio โดยในครั้งนี้เป็นการสอบวิชาวัดความรู้พื้นฐานและวัดแววความเป็นครูในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในทุกสาขาวิชา ซึ่งมีนักศึกษามาทำการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ จำนวน 383 คน จากนั้นในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาในทุกหลักสูตร และทุกสาขาวิชา จำนวน 953 และวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นการสอบปฏิบัติเฉพาะทางสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา และดนตรีศึกษา จำนวน 101 คน ด้วย โดยจะมีการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป/Portfolio ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 ในทุกช่องทางการสื่อสารของมหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ