คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรมหลักสูตรนักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการนำเข้าส่งออก รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องลวะปุระ ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและกล่าวปิดการอบรมหลักสูตรนักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการนำเข้าส่งออก รุ่นที่ 1 แก่ประชาชนที่ผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น 40 คน จากผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 44 คน ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรภายใต้ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รูปแบบหลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร (Non - Degree) และได้มีการจัดอบรมมาตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ