สโมสรเจ้าหน้าที่ จัดลงคะแนนหยั่งเสียงการเก็บเงินค่าบำรุงสโมสรเจ้าหน้าที่ฯ รายเดือน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี คณะกรรมการบริหารงานสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงการเก็บเงินค่าบำรุงสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรายเดือน จากบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งเป็นสมาชิกสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภายหลังปิดหีบในเวลา 11.00 น. คณะกรรมการฯ ได้เริ่มทำการนับคะแนนและสรุปผลเป็นดังนี้

เห็นชอบให้มีการเก็บเงินค่าบำรุงสโมสรฯ รายเดือน 20 บาท  มีผู้ลงคะแนน จำนวน 60 คะแนน

เห็นชอบให้มีการเก็บเงินค่าบำรุงสโมสรฯ รายเดือน 50 บาท  มีผู้ลงคะแนน จำนวน 130 คะแนน

จากจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง จำนวน 242 คน มาใช้สิทธิลงคะแนน จำนวน 192 คน และไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 2 คน โดยสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะได้จัดทำประกาศการเก็บเงินค่าบำรุงสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรายเดือน และสวัสดิการสมาชิกอย่างเป็นการทางการเพื่อเผยแพร่และประกาศใช้ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ-ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ