สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดอบรมการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 24/204 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวน 100 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะเกิดความรู้ และทักษะในการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ การจัดทำวาระการประชุม การจดบันทึก และการเขียนรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติใช้ในหน่วยงานของตนได้อย่างแท้จริง โดยได้รับเกียรติจาก คุณพนิดา ภาคพิธเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 3 และ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 ในรูปแบบการบรรยายและการฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม

ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม มีการวิเคราะห์ผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจและความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมการอบรม พบว่า ผู้เข้าร่วมการอบรมกว่าร้อยละ 90  มีความพึงพอใจ และมีความประทับใจต่อภาพรวมของการจัดการอบรม อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับดีมาก อีกทั้ง การร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่สามารถนำไปต่อยอดและถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้ อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับดีมาก เช่นกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ