สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมมาตรฐานการดำเนินงานสำนักวิทยบริการฯ ด้วยงานบริการห้องสมุดที่เป็นมิตร

เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารบรรณราชนครินทร์) ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้บริหาร บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี และผู้ให้ความสนใจ จำนวน 27 คน เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมมาตรฐานการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยงานบริการห้องสมุดที่เป็นมิตร ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะเกิดแรงบันดาลใจในการทำงาน และเกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการทำงาน การให้บริการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก คุณหทัยรัตน์ สุดา นักวิชาการอิสระ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 3 และ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 ในรูปแบบของการบรรยาย และการจัดกิจกรรมกลุ่ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ