ศูนย์ภาษา จัดสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ TRU-Teacher และโครงการ TRU-TVET

เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 19/404 ชั้น 4 อาคาร 90 ปี ผศ.ดร.พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์การสอนในต่างประเทศ (TRU-Teacher) และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ (TRU-TVET) ในรูปแบบการสัมภาษณ์ระบบ Hybrid Meeting โดยการสัมภาษณ์ครั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และไม่ใช่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 16 คน ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์จะได้ออกฝึกประสบการณ์การสอน และออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นระยะเวลา 1 เดือน สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์การสอนในต่างประเทศ (TRU-Teacher) และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ (TRU-TVET) เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทุกคณะทั้งที่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และไม่ใช่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน และประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศในกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ