การประชุมการแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากร มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 31

ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 31 "ลวะศรีเกมส" ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) ซึ่งมีผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลางเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณางบประมาณที่ร่วมสนับสนุนในการจัดการแข่งขันของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท/การพิจารณากำหนดชนิดกีฬา ข้อกำหนด ระเบียบ และตารางการแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬา โดยการแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 31 "ลวะศรีเกมส์" จะจัดขึ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ใน 5 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล (9 คน), วอลเลย์บอลชาย - หญิง, แบดมินตัน, เปตอง และแชร์บอลหญิง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ