มรท. ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประเมิน และคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 31120 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประเมิน และคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ในการประเมินคัดเลือก และสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพในการจัดการประเมิน สำหรับการประเมินในครั้งนี้มีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคกลาง และ ผู้แทนจากคณะกรรมการดำเนินงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานคณะอนุกรรมการประเมินฯ

สำหรับการประเมินครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในวันที่ 9 - 11 เมษายน พ.ศ. 2567 โดยในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาปกติ จากสถานศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 6 คน 

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาปกติ จากสถานศึกษาขนาดกลาง จำนวน 11 คน

ส่วนในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาปกติ จากสถานศึกษาขนาดเล็ก จำนวน 6 คน และนักศึกษาพิการ จำนวน 1 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ