การประชุม คกก.ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/67

อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

โอกาสนี้ก่อนเริ่มการประชุมได้มีพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ อ.วรวิทย์ คำพลึก ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในโอกาสได้รับรางวัล "คนดีศรีจังหวัด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ คุณสุชาติ อ่อนสันทัด ในโอกาสเปลี่ยนประเภทตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ