ผู้บริหาร มรท. และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการแจ้งผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีและรองคณบดี ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะกรรมการฯ ในโอกาสการประชุมแจ้งผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566) ในรูปแบบการแจ้งผลระบบ Hybrid Meeting โดยมีการแจ้งผลการประเมินใน 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร / ส่วนที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย / ส่วนที่ 3 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย / ส่วนที่ 4 การสอบทานเป็นกรณีพิเศษในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ และส่วนที่ 5 เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี ซึ่งในช่วงท้ายการแจ้งผลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ