มรท. ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 32

เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.จันทร ชัยประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณาจารย์ และบุคลากร นำนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 32 "บัวสายเกมส์" ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 6 มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านกีฬา ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านกีฬา และเพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาทั้ง 6 มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด โอกาสนี้ในช่วงงานเลี้ยงรับรองได้มีพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 33 ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เจ้าภาพในครั้งต่อไป

สำหรับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน คือระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย, บาสเกตบอลชาย, วอลเลย์บอลชาย-หญิง, ฟุตซอลชาย, เปตอง, อีสปอร์ต และหมากกระดาน 

โดยผลสรุปการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 32 นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสามารถคว้าเหรียญจากการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ มาครอง โดยเป็นเหรียญทอง จำนวน 4 เหรียญ, เหรียญเงิน จำนวน 7 เหรียญ และเหรียญทองแดง จำนวน 7 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ เป็นอันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมแข่งขัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐ-เจษฎาภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ