สบท. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร

เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าร่วมการอบรม จำนวน 200 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความชำนาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเกิดการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถนำผลสัมฤทธิ์จากการอบรมไปปฏิบัติใช้ในการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, อ.ปัญญ์ชลี เต่าทอง และ อ.ดร.สุธิษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน พ.ศ. 2567 จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ในรูปแบบของการบรรยายและการฝึกปฏิบัติการ โดยในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นการจัดอบรมในรุ่นที่ 1 ให้แก่ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการศึกษา จำนวน 70 คน / วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นการจัดอบรมในรุ่นที่ 2 ให้แก่ นักวิชาการศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บุคลากร นิติกร บรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด จำนวน 70 คน และในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นการจัดอบรมในรุ่นที่ 3 ให้แก่ นักประชาสัมพันธ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรโยธา สถาปนิก ช่างเขียนแบบ ช่างเทคนิค ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ผู้ปฏิบัติงานด้านอาคารและสถานที่) จำนวน 60 คน

ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม มีการวิเคราะห์ผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจและความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมการอบรม พบว่า ก่อนเข้ารับการอบรมผู้เข้ารับการอบรมกว่าร้อยละ 50 มีความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับปานกลาง และภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม  ผู้เข้าร่วมการอบรมกว่าร้อยละ 90  มีความพึงพอใจ และมีความประทับใจต่อภาพรวมของการจัดการอบรม อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับดีมาก อีกทั้ง การร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่สามารถนำไปต่อยอดและถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้ อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับดีมาก เช่นกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ