มรท. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการสู่การปฏิบัติ การพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ CS Park ไชยแสง สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคุณสมพล สมดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการสู่การปฏิบัติ การพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีอย่างยั่งยืน ระหว่าง จังหวัดสิงห์บุรี ภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา และองค์กรภาคเอกชน โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์บูรณาการการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีอย่างยั่งยืน เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่น สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ประการได้ภายในปี พ.ศ. 2573 เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาและสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้สามารถนำไปใช้ได้จริง แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ และเพื่อพัฒนาเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์บูรณาการในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่น สำหรับบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี คือระหว่างวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 - 25 เมษายน พ.ศ. 2572

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ