มรท. จัดเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคลากรประเภทคณาจารย์ประจำ และบุคลากรประเภทข้าราชการและพนักงาน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคลากรประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวนไม่เกิน 2 คน และบุคลากรประเภทข้าราชการและพนักงาน จำนวน 1 คน ภายหลังปิดหีบในเวลา 11.00 น. คณะกรรมการฯ ได้เริ่มทำการนับคะแนนต่อหน้าสักขีพยาน และสรุปผลเป็นดังนี้

การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคลากรประเภทคณาจารย์ประจำ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ จำนวนไม่เกิน 2 คน ได้แก่ 

หมายเลข 1 ผศ.ชลิดา แสนวิเศษ  ได้คะแนนเสียง 86 คะแนน

หมายเลข 2 อ.พัชรี ชีวะคำนวณ  ได้คะแนนเสียง 78 คะแนน

หมายเลข 3 อ.ดร.สุวรณี ปานเจริญ  ได้คะแนนเสียง 65 คะแนน

จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 250 คน มาใช้สิทธิลงคะแนน จำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 58 จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 8 คน

การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคลากรประเภทข้าราชการ และพนักงาน ซึ่งเลือกจากข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 1 คน ได้แก่ 

หมายเลข 1 นายวัชระ รักษาพล  ได้คะแนนเสียง 91 คะแนน

หมายเลข 2 น.ส.ระวีวรรณ นาคโชติ  ได้คะแนนเสียง 84 คะแนน

จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 253 คน มาใช้สิทธิลงคะแนน จำนวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 75.49 จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 16 คน

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะมีประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคลากรประเภทคณาจารย์ประจำ และบุคลากรประเภทข้าราชการ และพนักงาน อย่างเป็นทางการต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ