การประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานวัตกรท้องถิ่น เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณากำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ