องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี คุณปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณาจารย์ บุคลากร ทหาร ตำรวจ และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อติดตามการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 9 โครงการหลัก และอีก 10 โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย ในพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดลพบุรีทุกอำเภอ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผลลัพธ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา

พร้อมกันนี้ ได้ฟังการขับเคลื่อนงบพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การขับเคลื่อนกิจการนักศึกษา โดย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น เพื่อยกระดับการเสริมหนุน Hard skill และ soft skill ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษา ประกอบด้วยนายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา และนายกสโมสรแต่ละคณะเข้าพบเป็นการส่วนตัวเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการยกระดับกิจกรรมนักศึกษา

และในช่วงบ่าย องคมนตรีได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ตามแนวคิด “เห็นคุณค่าอดีต เข้าใจปัจจุบัน เพื่อร่วมวางแผนอนาคต” และรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกว่า 500 คน

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้พัฒนาหลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และรับฟังการบรรยายสรุปกระบวนการยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษ โดย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย และการยกระดับกระบวนการผลิตครู ตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา (PTRU Model) โดย อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ