มรท. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผนึกกำลังสร้างเด็กไทยเก่งคณิตศาสตร์ด้วย STEAM

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมกัลยาราชไมตรี ชั้น 2 อาคารลวะศรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์, ผู้บริหารคณะ และคณาจารย์ ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผนึกกำลังสร้างเด็กไทยเก่งคณิตศาสตร์ด้วย STEAM ระหว่าง สมาคมส่งเสริมพัฒนากำลังคนสเตมเพื่ออนาคต (International Association for the Future STEM Workforce) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 14 แห่ง และ Concent Edu, Inc สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้าน STEAM ให้กับนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมทั้งส่งเสริมการนำความรู้และทักษะมาใช้อย่างสร้างสรรค์ในบริบทต่าง ๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวกที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและทัศนคติการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ของนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งทางด้านคณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรม และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสถานการณ์การแข่งขัน ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ขาดแคลนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ และเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอาชีพ STEM ต่าง ๆ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 3 ปี คือระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2570

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ