คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันบอร์ดเกมส์คณิตศาสตร์ Battle of Numbers

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันบอร์ดเกมส์คณิตศาสตร์ Battle of Numbers ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์ ครูผู้สอนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี และนักศึกษา เข้าร่วมการอบรมจำนวน 160 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะเกิดการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์แบบ gamification (เกมส์มิพิเคชั่น) ในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยวิธีที่สนุกสนาน และเกิดความพร้อมในการเตรียมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันบอร์ดเกมส์คณิตศาสตร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจาก สมาคมส่งเสริมพัฒนากำลังคนสเตมเพื่ออนาคต ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ