คณะครุศาสตร์จัดปฐมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2567 ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้มีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวน 450 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศนักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานในหน้าที่ครู เกิดทักษะ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาได้ โดยนักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ