สโมสรเจ้าหน้าที่ - สโมสรข้าราชการ และพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 31

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 31 "ลวะศรีเกมส์" ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย สโมสรเจ้าหน้าที่ มี คุณเจษฎา ภู่ระหงษ์ นายกสโมสร และสโมสรข้าราชการและพนักงาน มี อ.ประพนธ์ เด่นดวง นายกสโมสร พร้อมคณะกรรมการและบุคลากรในสังกัดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบุคลากรและด้านบริหารจัดการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีบุคลากร จากทั้ง 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง กว่า 600 คน เข้าร่วมการแข่งขันใน 5 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน เปตอง และแชร์บอล ซึ่งตลอดระยะเวลาการแข่งขัน มีนายกสโมสรบุคลากรของแต่ละมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คุณเจษฎา ภู่ระหงษ์ นายกสโมสรเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, อ.ประพนธ์ เด่นดวง นายกสโมสรข้าราชการและพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ นายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, คุณพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ ประธานสโมสรบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, คุณกมลรัตน์ ยอดหาญ นายกสโมสรเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, คุณอเนกชัย ราศรีกุล นายกสโมสรเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คอยประสานงานและให้การสนับสนุน

โดยสรุปผลการแข่งขัน 

ฟุตบอล 9 คน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วอลเลย์บอลชาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วอลเลย์บอลหญิง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แบดมินตัน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แชร์บอล (หญิง)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เปตองทีม 2 คน ชาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เปตองทีม 2 คน หญิง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เปตองทีม 3 คน ชาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เปตองทีม 3 คน หญิง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เปตองทีมคู่ผสม
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรด ภายใต้ concept เรารักในหลวง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รางวัลชนะเลิศกองเชียร์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

โอกาสนี้ในช่วงพิธีเปิด มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง อาทิ อ.ดร.สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด รองอธิการบดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี - คุณวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ผศ.ดร.สินาด โกศลานันท์ รองอธิการบดี ด้านบริหาร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี - คุณนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี - คุณวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์ ผู้อำนวยการกองกลาง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน รองผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้การต้อนรับ 

จากนั้นในภาคค่ำ ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ พิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬา ขบวนพาเหรด กองเชียร์ และพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 32 ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาครั้งต่อไป

โหลดภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตลอดทั้งงานที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1eDz715BVZmtFzhsW6hRLrxTmbEwh7iJm?usp=drive_link (สามารถดาวน์โหลดได้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐ-สุกัญญา-ณัฐวุฒิ-ไกลาส-วรศธรภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณ-ปภัส-วิชญา-กฤษณพงศ์-ทยากรคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th