คณะครูที่ร่วมโครงการเพื่อการพัฒนาครูระดับประถมศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการฯ เข้าเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ของศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มรท.

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.พิจิตรา เอี่ยมสมัย หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะครูจากโรงเรียนวัดประสาท อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อการพัฒนาครูระดับประถมศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ของศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ภาสกร  รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งคณะครูได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#อ.ดร.ภาสกร ภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ