การประชุม คกก.บริหารงานบุคคลฯ ครั้งที่ 5/67

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2567 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณาคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีหรือเทียบเท่า หรือตำแหน่งหัวหน้างาน กรณีตำแหน่งว่างไม่มีคนครอง/การพิจารณาเงินเดือนย้อนหลังตามวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ/การพิจารณาทบทวนและปรับแก้ไขร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย การกำหนดประสบการณ์หลากหลายตำแหน่งประเภทผู้บริหารของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา/การพิจารณาเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ