กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปทุมธานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิต สร้างเสริมภูมิคุ้มกันสุขภาพใจ ซึ่งจัดโดย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปทุมธานี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สำหรับการอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้าร่วมการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต และเกิดการพัฒนาศักยภาพในการให้คำปรึกษา แนวทางในการดูแลผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต และระบบช่วยเหลือนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจาก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปทุมธานี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ