คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษาชั้นปี 1

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หัวข้อ Phonics ขั้นพื้นฐาน สำหรับโครงการนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมการอบรมจำนวน 120 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการนักศึกษาจะเกิดความพร้อมในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในระดับ A1 และนักศึกษาเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมี ผศ.ดร.พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ