คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดติวสอบ ก.พ. และสอบบรรจุครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 15 และ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 21/901 และ 21/902 ชั้น 9 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา ศิษย์เก่า และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อการทำงาน "ติวสอบบรรจุ นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" ในรูปแบบการอบรมระบบ Hybrid Meeting สำหรับโครงการนี้มีนักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้เข้าร่วมโครงการจะเกิดความพร้อมในการเตรียมสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ และมีความรู้และทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อสอบวิชาต่าง ๆ และสามารถสอบผ่านภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจาก ยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ