มรท. จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับครูปฐมวัย รร.ตชด.จ.สระแก้ว

ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.สระแก้ว ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ลงพื้นที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับครูปฐมวัย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้มีครูปฐมวัยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเข้าร่วมการอบรม จำนวน 27 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#อมรรัตน์ภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ