คณะวิทยาการจัดการจัดปฐมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้มีนักศึกษาจากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ และวิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล เข้าร่วมการปฐมนิเทศจำนวน 47 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศนักศึกษาจะมีแนวทางในการปฏิบัติตนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ถูกต้อง และเกิดความรู้และทักษะในการพัฒนาตนเองในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ