คณะวิทยาการจัดการจัดปัจฉิมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำหรับการปัจฉิมนิเทศครั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศจำนวน 80 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจะเกิดแนวทางในการประกอบอาชีพ มีทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดย ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย, การอภิปราย เรื่อง สร้างจิตสำนึก รักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน โดย ผศ.ดร.อุษณี จิตติมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และ อ.เสาวพร สุขเกิด ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังมีการผูกข้อมือรับขวัญ และมอบของที่ระลึกให้แก่นักศึกษาด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ