รร.สาธิต มรท. จัดตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 20 และ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 90 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับการตรวจสุขภาพครั้งนี้มีนักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพกว่า 1,200 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจสุขภาพนักเรียนจะได้รับการประเมินภาวะสุขภาพ และยังช่วยค้นหาความผิดปกติในร่างกายเพื่อหาแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ อีกทั้งยังทำให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เป็นผู้ให้บริการตรวจสุขภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ