มรท. จัดประชุมหารือการจัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการ มรท.

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือการจัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ประสานงานของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี และครูผู้ประสานงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี จ.สระแก้ว ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting เพื่อหารือร่วมกันในการจัดกิจกรรมค่าย Play and Learn สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา การจัดโครงการจัดทำสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาระดับประถมศึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรียังได้มอบสื่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#อมรรัตน์ภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ