สาขาวิชาภาษาไทยจัดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาปี 1

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.ภูเทพ ประภากร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 "สานฝันฉันจะเป็นครูภาษาไทย" ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับโครงการนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของสาขาวิชาภาษาไทยเข้าร่วมโครงการจำนวน 55 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการนักศึกษาจะเกิดความพร้อมก่อนเริ่มการเรียนการสอน นอกจากนี้นักศึกษายังได้ทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่าง ๆ สำหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดโครงการ ประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ "การใช้ชีวิตและการเรียนในมหาวิทยาลัย" โดยวิทยากร อ.ภาคภูมิ เฉลิมวัฒน์ / การบรรยายหัวข้อ "หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย" โดยวิทยากร อ.ปริญญา เงินพลอย / การเสวนา "ทำอย่างไรให้เรียนดี กิจกรรมเด่น" และการบรรยายหัวข้อ "รู้ประจักษ์หลักภาษา รู้คุณค่าวรรณคดี" โดยวิทยากร ครูเฉลิมพล ศรีแก่นทราย จากโรงเรียนแก่งคอย, ครูปรัชญา พวงเพ็ชร จากโรงเรียนรัตนาธิเบศร์, ครูฟ้าประทุม ผิวเนียม จากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม และครูวริทธ์ธร สายแดง จากโรงเรียนพระยาศิริไอยสวรรค์ ซึ่งทั้ง 4 ท่าน เป็นศิษย์เก่าของสาขาวิชาไทย และการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ "น้อง-พี่ภาษาไทยรักใคร่กลมเกลียว"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ