คณะวิทยาการจัดการ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 "วิทยาการจัดการเทพสตรีวิชาการ" ในรูปแบบการจัดงานระบบ Hybrid Meeting ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา และองค์กรจากภายนอก จำนวน 42 หน่วยงาน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดงานผู้ร่วมงานจะเกิดความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้เผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการวิจัยชั้นเรียน นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความเข้มแข็งกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยภายในงานได้จัดให้มีการนำเสนอบทความวิชาการในรูปแบบการนำเสนอผ่านระบบ Hybrid Meeting

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ