สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดอบรมการเตรียมสถานที่สำหรับการอบรมสัมมนาและการตกแต่งนิทรรศการอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาความรู้บุคลากรเพื่อสนับสนุนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม "การเตรียมสถานที่สำหรับการอบรมสัมมนาและการตกแต่งนิทรรศการอย่างมืออาชีพ" (การผูกผ้า) ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำหรับการอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะเกิดองค์ความรู้ในการตกแต่งสถานที่โดยใช้ผ้าประดับตามความต้องการของหน่วยงาน และเกิดการต่อยอดสร้างอาชีพเสริม โดยมี คุณหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ บรรณารักษ์ ชำนาญการ และ คุณราตรี คงขุนทด ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ