มรท. จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ We are TRU ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ We are TRU ปีการศึกษา 2567 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สำหรับโครงการนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าร่วมโครงการกว่า 1,500 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการนักศึกษาจะเกิดการพัฒนาทั้งในด้านคุณธรรมและจริยธรรม นักศึกษาจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมนอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตร นอกจากนี้นักศึกษายังเกิดการพัฒนาทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ โดยมีทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม

สำหรับโครงการนี้กำหนดจัดขึ้นจำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ซึ่งมีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย ฐานกิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนใหม่ ภาคภูมิใจใน TRU และฐานกิจกรรมสื่อสารความรักสถาบันด้วยหัวใจ "Think Wow" 

โดยในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นการจัดอบรมให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นการจัดอบรมให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ / วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นการจัดอบรมให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นการจัดอบรมให้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในทุกสาขาวิชา ยกเว้นนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ